Luokkatandem-hanke

 

Luokkatandem-hanke (2012—2015) toteutettiin toimintatutkimussuuntautuneena kehitystyönä Vaasan kaksikielisellä lukiokampuksella Lykeionilla, jossa Åbo Akademin ja Vaasan yliopiston tutkijat tekivät yhteistyötä Vasa gymnasiumin suomen kielen ja Vaasan lyseon lukion ruotsin kielen opettajien kanssa. Hanke kuului Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteiseen Monikielisyysinstituuttiin. Hanketta rahoittivat Svenska kulturfonden, Harry Schaumanin säätiö, Opetushallitus, Svensk-Österbottniska samfundet, Högskolestiftelsen ja Waldemar von Frenckellin säätiö.

 

Luokkatandem-hankkeen tavoitteena oli empiiristen menetelmien avulla kehittää kielipedagogisia malleja toisen kotimaisen kielen opetukseen kielellisesti sekoittuneissa oppilasryhmissä. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli esitellä tulokset tutkimukseen pohjautuvassa käsikirjassa, joka on suunnattu eri koulutusasteiden opettajille. 

 

Tutkimus

Luokkatandem-hankkeessa pyrittiin seuraaviin tavoitteisiin:

  • Hankkimaan lisää tietoa vuorovaikutuksesta ja kuvailemaan opiskelijoiden vuorovaikutusta tandemoppituntien aikana ruotsin ja suomen kielen opetuksessa suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa
  • Kehittämään kielipedagogisia malleja (nk. best practices), joita voidaan hyödyntää toisen kotimaisen kielen opetuksessa kielellisesti sekoittuneissa oppilasryhmissä
  • Kartoittamaan opettajien kontakteja yli kielirajojen yli sekä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kontakteja toiseen kotimaiseen kieleen seuraten heitä lukioajan loppuun asti.
 

 

Hankkeen design

Hankkeen empiirinen aineisto koostuu:

  • videotallenteista, joissa seurataan tandemparin vuorovaikutusta luokkahuoneessa
  • videotallenteista, joissa seurataan tandemopettajan työskentelyä luokkahuoneessa
  • tandem-kursseille osallistuvien opiskelijoiden haastatteluista ja kyselytutkimuksista
  • opettajien oman kielipedagogisen työn dokumentoinnista (suulliset päiväkirjat)
  • säännöllisistä tutkijaopettaja -keskusteluista